40/22 b. 4, Nikoloyamskaya str. Moscow
30 October 2022

Yury Plesovskikh

Lawyers
+7 (495) 766-17-53
Moscow, Nikoloyamskaya street, 40/22, building 4, office 307